1. Ogólne warunki handlowe
 1. Informacje o dostawcy
  1. Dostawcą jest spółka PST Europe Sales GmbH, Arnulfstraße 19, 80335 München (zwana dalej „PST“).
  2. W przypadku dostaw gazu ziemnego lub energii elektrycznej do odbiorców obowiązują następujące ogólne warunki handlowe spółki PST. Odmienne lub dodatkowe warunki handlowe klienta są wyraźnie zastrzeżone.
 2. Zawarcie umowy/rozpoczęcie dostawy
  1. Do zawarcia umowy spółka PST wymaga od klienta kompletnej i wiążącej oferty kontraktowej (zamówienia). Umowa zostaje zawarta poprzez przyjęcie przez PST zamówienia złożonego w formie tekstowej (np. pismo, faks, e-mail). W zakresie związania klienta ofertą zastosowanie ma § 147 ust. 2 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących zmiany dostawcy. Jeśli klient w formularzu zamówienia poda nieprawidłowe informacje, PST będzie mieć prawo obciążyć go powstałymi w związku z tym kosztami.
  2. Dostawa rozpoczyna się w najbliższym możliwym terminie. Zgodnie z § 355 ust. 2, 356 ust. 2 pkt 2 BGB dostawa w zasadzie nie odbywa się przed upływem okresu na odstąpienie od umowy przez klienta, chyba że klient wyraźnie zażąda tego od PST. Jeśli klient wskaże pożądany termin rozpoczęcia dostawy, dostawa rozpocznie się najwcześniej we wskazanym dniu. PST poinformuje klienta o rozpoczęciu dostawy. Warunkiem niezbędnym do natychmiastowej dostawy jest wykonanie wszystkich niezbędnych do dostawy działań, w tym skutecznego rozwiązania dotychczasowej umowy na dostawy gazu lub energii elektrycznej, zapewnienia, że przedmiotowe przyłącze w planowanym terminie rozpoczęcia dostaw nie jest zablokowane, a operator sieci potwierdził możliwość jej użytkowania.
  3. Obie strony mają prawo do rozwiązania umowy na dostawy gazu lub energii elektrycznej w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli ze względów formalnych lub faktycznych dostawa do klienta (i) nie jest możliwa do zrealizowania w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia zamówienia lub (ii) w przypadku gdy rozpoczęcie dostaw przewidziano w dalszym terminie, nie jest możliwa do zrealizowania w ciągu czterech miesięcy od uzgodnionego terminu.
 3. Okres obowiązywania umowy/wypowiedzenie umowy
  1. O ile w umowie na dostawy gazu lub energii elektrycznej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, minimalny okres obowiązywania umowy na dostawy wynosi 24 miesiące. Umowa zostaje automatycznie przedłużona w sposób dorozumiany każdorazowo na okres 12 miesięcy, chyba że w odpowiednim czasie w terminie czterech tygodni przed jej wygaśnięciem nie zostanie rozwiązana przez żadną ze stron umowy w formie pisemnej. Jeśli strony umowy uzgodnią gwarantowaną cenę energii, PST może wypowiedzieć umowę najwcześniej na koniec uzgodnionego okresu z gwarantowaną ceną energii.
  2. Ponadto obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, zgodnie z § 314 BGB. Ważna przyczyna rozwiązania umowy przez PST zachodzi zwłaszcza w sytuacji, gdy klient podjął gaz naturalny lub energię elektryczną z pominięciem lub przy manipulowaniu przy urządzeniu pomiarowym lub mimo wezwania do zapłaty w uzasadnionym dodatkowym terminie zwleka z płatnością co najmniej 50,00 euro, przy czym PST złoży wypowiedzenie z zachowaniem co najmniej dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Zmiany warunków umowy/prawo sprzeciwu
  1. PST ma prawo do zmiany warunków umowy w trakcie jej obowiązywania. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia danego miesiąca. O zmianach PST powiadomi klienta na piśmie ze wskazaniem daty, od której zmiana ma zacząć obowiązywać, najpóźniej na sześć tygodni przed planowaną datą wejścia w życie. Zmianę umowy uznaje się za zaakceptowaną przez klienta, jeśli w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia w formie pisemnej nie złoży on sprzeciwu. O tych konsekwencjach PST poinformuje klienta w osobnym powiadomieniu. PST zastosuje zatwierdzone warunki od momentu wskazanego w powiadomieniu.
  2. Powyższe postanowienia dotyczące zmiany umowy nie mają zastosowania do istotnych elementów zamówienia, takich jak ceny, okres obowiązywania umowy i jej wypowiedzenie.
 5. Zmiana danych klienta/przeniesienie siedziby
  1. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania PST na piśmie o wszelkich zmianach adresu rozliczeniowego, adresu dostawy, danych bankowych, adresu e-mail lub innych danych wymaganych do realizacji zamówienia.
  2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania/siedziby Klienta strony umowy mają prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie wcześniej jednak w dniu wyprowadzki z dotychczasowego miejsca zamieszkania/siedziby. Prawo to zachowuje ważność również w minimalnym okresie obowiązywania umowy. Klient musi powiadomić PST o dacie przeprowadzki z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli powiadomienie klienta nie zostanie otrzymane w terminie lub wcale, będzie on ponosić odpowiedzialność względem PST za wynikłe szkody.
 6. Odpowiedzialność
  1. Roszczeń ze względu na przerwanie lub nieprawidłowości w dostawie gazu lub energii elektrycznej, o ile są one skutkiem zakłóceń w pracy sieci, w tym w przyłączeniu do sieci, należy dochodzić od operatora sieci (§ 18 rozporządzenia w sprawie przyłączeń niskiego ciśnienia, § 18 rozporządzenia w sprawie przyłączeń niskiego napięcia). Dane kontaktowe odpowiedniego operatora sieci zostaną klientowi przekazane na jego wniosek.
  2. We wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność stron umowy, jak i ich przedstawicieli i osób upoważnionych za zawinione spowodowanie szkód jest wykluczona, jeżeli szkoda nie została spowodowana umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
  3. W razie naruszenia umowy strony ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w przypadku typowych, przewidywalnych szkód, o ile wynikły one z zaniedbania, chyba że wniesiono roszczenia o odszkodowanie z powodu narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
  4. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkty (Produkthaftungsgesetz) i ustawy o odpowiedzialności za szkody (Haftpflichtgesetz) pozostają nienaruszone.
 7. Ochrona danych
  1. W momencie złożenia zamówienia na dostawy gazu lub energii elektrycznej PST zacznie gromadzić dane osobowe, przetwarzać je, korzystać z nich, przekazywać je osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zamówienia oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów gospodarczych w zakresie doradztwa, opieki i projektowania produktu według potrzeb. Obejmuje to również przetwarzanie danych o zamówieniach przez strony trzecie na rzecz PST z zachowaniem obowiązujących przepisów ustawowych.
  2. W momencie zawierania umowy i w innych określonych przypadkach, w których występuje uzasadniony interes, PST regularnie sprawdza Państwa zdolność kredytową, nawet w przypadku obecnych klientów. W tym celu współpracujemy ze spółką Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu do Creditreform Boniversum GmbH prześlemy Państwa nazwę i dane kontaktowe. Informacje, o których mowa w art. 14 RODO, przekazywane do Creditreform Boniversum GmbH do celów przetwarzania danych, można znaleźć tutaj: www.boniversum.de/EU-DSGVO.
 8. Pozostałe postanowienia
  1. Klient może dokonywać płatności przelewem bankowym lub poleceniem zapłaty SEPA.
  2. PST umożliwi szybką i bezpłatną zmianę dostawcy.
  3. PST nie oferuje usług serwisowych. Aktualne informacje na temat usług serwisowych i opłat dostępne są u lokalnego operatora sieci.
  4. PST ma prawo przenosić prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osoby trzecie. Z wyjątkiem cesji na spółki stowarzyszone z PST na podstawie § 15 i nast. ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz) cesja nie wchodzi w życie, dopóki klient nie wyrazi na nią zgody. Zgody można odmówić tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do technicznych lub ekonomicznych możliwości strony trzeciej. Zgoda jest uważana za udzieloną, jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu w terminie sześciu tygodni od pisemnego powiadomienia o przeniesieniu praw i obowiązków. O tych konsekwencjach PST poinformuje klienta w osobnym powiadomieniu.
  5. Nie istnieją żadne dodatkowe ustne porozumienia umowne dotyczące niniejszej umowy. Z zastrzeżeniem porozumienia indywidualnego i o ile w umowie, w tym w ogólnych warunkach handlowych, nie przewidziano inaczej, unieważnienie i wypowiedzenie umowy, a także jej zmiany lub uzupełnienia, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. To samo dotyczy unieważnienia lub zmiany wymogu formy pisemnej.
  6. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy, w tym ogólnych warunków handlowych, okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień.
  7. Do umowy, w tym ogólnych warunków handlowych, zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie.
  8. Jeżeli stronami umowy są podmioty handlowe, podmioty prawne podlegające przepisom prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny, sądem właściwym jest sąd z Monachium.
  9. Tekstem wiążącym w odniesieniu do niniejszych ogólnych warunków handlowych jest tekst w języku niemieckim. W razie rozbieżności między wersją niemiecką a polską, pierwszeństwo ma wersja niemiecka.

B1. Warunki specjalne dostaw energii elektrycznej

 1. Przedmiot/zakres umowy
  1. Przedmiotem umowy na dostawy energii elektrycznej jest dostawa energii elektrycznej do określonego w umowie punktu odbioru dla całego sieciowego zapotrzebowania własnego klienta, ale nie ma to zastosowania, jeżeli klient zaspokaja swoje zapotrzebowanie na energię elektryczną za pomocą własnych instalacji z odnawialnych źródeł energii lub elektrociepłowni czy też własnych instalacji służących wyłącznie zapewnieniu energii elektrycznej na wypadek awarii zasilania (generatory awaryjne). Zaopatrzenie w ogólne liczniki energii elektrycznej i dostawy energii elektrycznej dla odbiorców o rocznym zużyciu poniżej 700 lub powyżej 100 000 kilowatogodzin (kWh) są wykluczone. Klientowi wolno przesyłać energię elektryczną stronom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą PST.
  2. PST jest zobowiązana do dostarczania energii elektrycznej zgodnie z potrzebami klienta przez okres obowiązywania umowy w ramach uzgodnionego w umowie zakresu.
 2. Ceny/składniki ceny/zmiana ceny
  1. Oferta PST z reklam, formularzy, broszur itp. nie jest wiążąca. Zastosowanie mają ceny obowiązujące w momencie zawierania umowy. Na cenę składa się cena bazowa za punkt pomiarowy i zależne od zużycia koszty dostarczonej energii za kilowatogodzinę (kWh).
  2. Na cenę składają się:
   1. cena energii (opłaty za zakup energii, rozliczenie, obsługę klienta i sprzedaż),
   2. opłaty sieciowe,
   3. opłaty operatorów za pomiary i obsługę liczników (o ile faktury za te opłaty wystawiane są na PST),
   4. opłata licencyjna zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłat licencyjnych, wyrównanie na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii (zgodnie z § 60, ust. 1 tej ustawy), wyrównanie za kogenerację (§ 26 ustawy o kogeneracji), wyrównanie za opłaty za dostęp do sieci elektrycznej (§ 19 ust. 2 ustawy o opłatach za dostęp do sieci elektrycznej), wyrównanie za straty z powodu zakłóceń w sieci (§ 17 f ustawy o gospodarce energetycznej), wyrównanie za krótkoterminowe przerwy w dostawie prądu (§ 18 rozporządzenia w sprawie krótkoterminowych przerw w dostawie prądu),
   5. podatek od prądu (§ 3 ustawy o podatku od prądu),
   6. podatek obrotowy
  3. Jeżeli na podstawie przepisów ustawy o obsłudze liczników klient obsługę liczników/usługi pomiarowe zleca osobie trzeciej, koszty takich usług w drodze odstępstwa od postanowień punktu 2.2.3 powyżej nie stanowią składnika ceny. Odpowiednie koszty klient pokrywa poza niniejszą umową.
  4. Uzgodniona gwarancja ceny energii obowiązuje od momentu rozpoczęcia dostaw do klienta ze strony PST w okresie gwarancyjnym ceny energii uzgodnionym przez umawiające się strony. Punkt 2.5 w okresie tym nie ma zastosowania do składnika ceny energii (punkt 2.2.1), do pozostałych składników ceny zastosowanie ma pkt 2.5.
  5. Korekty ceny w przypadku zmian wysokości jej poszczególnych składników,  określonych w pkt. 2.2., następują wedle własnego uznania PST na podstawie § 315 BGB i są one odpowiednio dostosowane do zmian kosztów mających decydujące znaczenie dla wyliczenia ceny. Odpowiednia podwyżka lub obniżka ceny zachodzi zwłaszcza w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany wysokości kosztów pozyskania energii lub korzystania z sieci dystrybucyjnej, jak również, gdy do zmiany kosztów prowadzą inne zmiany w warunkach ramowych w branży energetycznej lub w przepisach prawnych. Przy podejmowaniu decyzji, wedle własnego uznania, PST jest zobowiązana do ustalania terminów zmiany ceny w taki sposób, by obniżki kosztów nie były wprowadzane według mniej korzystnych dla klienta zasad niż wzrost kosztów, tj. by obniżka kosztów miała wpływ na cenę w co najmniej takim samym stopniu jak wzrost kosztów. Zgodnie z § 315 ust. 3 BGB klient ma prawo do kontroli sądowej decyzji podejmowanych wedle własnego uznania przez PST. Zmiany cen na podstawie tego punktu są możliwe tylko w pierwszym dniu miesiąca. Korekty cen wchodzą w życie, tylko jeśli PST powiadomi klienta na piśmie co najmniej sześć tygodni przed planowanym terminem wejścia zmian w życie. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na zgłoszoną korektę ceny, będzie mieć prawo do rozwiązania umowy na piśmie bez zachowania okresu wypowiedzenia w momencie wejścia zmiany cen w życie. Powiadomienie w tym zakresie od PST klient otrzyma osobno.
  6. PST musi określić zakres i czas zmiany ceny w taki sposób, aby obniżki kosztów uwzględniano według tych samych norm ekonomicznych co wzrost kosztów. W szczególności dostawca nie może przekazywać obniżek kosztów później niż wzrostów kosztów. Dostawca przeprowadza kontrolę zmian kosztów co najmniej raz na 12 miesięcy.
  7. Przyznana w umowie premia jest należna pod koniec pierwszego minimalnego okresu obowiązywania umowy. Prawo do premii nie przysługuje, jeśli przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy klient nie jest już zaopatrywany przez PST, np. z powodu zmiany miejsca zamieszkania/siedzibylub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Pomiary, odczyty
  1. Ilość dostarczonej energii elektrycznej jest ustalana przez urządzenia pomiarowe zgodnie z przepisami ustawy o obsłudze liczników. Do celów rozliczenia odczytów PST ma prawo korzystać z danych z odczytów otrzymanych od odpowiedniego operatora sieci, operatora liczników lub dostawcy usług pomiarowych.
  2. PST może samodzielnie dokonywać odczytu z urządzeń pomiarowych lub zażądać ich odczytu od klienta, jeśli odbywa się to (i) na potrzeby rozliczenia, (ii) przy okazji zmiany dostawcy lub (iii) w razie uzasadnionego interesu PST w sprawdzeniu odczytu licznika. Klient może w poszczególnych wypadkach nie wyrazić zgody na samodzielny odczyt licznika, jeśli odczyt taki nie będzie dla niego uzasadniony. W razie uzasadnionej odmowy dokonania samodzielnego odczytu zgodnie z drugim zdaniem PST nie może zażądać oddzielnej opłaty.
  3. Jeśli operator sieci, operator liczników/dostawca usług pomiarowych lub upoważniony przedstawiciel PST nie może do celów odczytu licznika wejść na teren i do siedziby klienta, PST może oszacować zużycie na podstawie ostatniego odczytu lub w przypadku nowego klienta na podstawie zużycia u porównywalnych klientów przy należytym uwzględnieniu rzeczywistych warunków. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie wyrazi zgody na samodzielny odczyt licznika lub dokona go za późno.
  4. Po uprzednim powiadomieniu klient musi zadbać o to, by sprzęt pomiarowy był dostępny. PST musi dokonać powiadomienia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem wizyty i musi zaoferować przynajmniej jeden termin alternatywny.
  5. PST jest każdorazowo zobowiązana na żądanie klienta zorganizować u operatora liczników kontrolę urządzeń pomiarowych przeprowadzaną przez urząd ds. kalibracji lub organ kontrolny zatwierdzony przez państwo, o którym mowa w § 40 ust. 3 ustawy o pomiarach i kalibracji. Jeśli klient nie prześle do PST wniosku, będzie musiał ją o niej powiadomić w momencie składania wniosku. Jeśli odchylenie przekroczy ustawowe limity błędów roboczych, koszty kontroli pokrywa PST, w przeciwnym razie klient.
 4. Rozliczenie/zaliczki/termin zapadalności/zwłoka/zabezpieczenie zapłaty/potrącanie
  1. Rozliczenia zwykle odbywają się raz w roku, chyba że klient zażyczy sobie rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub półrocznego. Klient może w ciągu roku zwrócić się do PST o sporządzenie rozliczenia okresowego. PST obciąża klienta kosztami takiego rozliczenia okresowego w wysokości 20,00 euro. Rozliczenie opiera się na zużytych kilowatogodzinach i przy uwzględnieniu zapłaconych zaliczek, natomiast nadpłaty lub niedopłaty ze strony klienta podlegają zwrotowi lub są regulowane w późniejszym terminie.
  2. O ile nie uzgodniono rozliczenia miesięcznego, PST może wymagać płatności miesięcznych zaliczek za dostawy energii elektrycznej w równej wysokości. PST oblicza je przy uwzględnieniu przewidywanego zużycia, szacunkowych kosztów i rzeczywistych warunków. Pierwsza zaliczka jest płatna w połowie pierwszego miesiąca dostaw, natomiast następne pierwszego dnia roboczego danego miesiąca dostawy bez potrąceń.
  3. Jeżeli w okresie rozliczeniowym ceny zależne od zużycia ulegną zmianie, zużycie decydujące o nowych cenach oblicza się pro rata temporis. Sezonowe wahania zużycia są odpowiednio uwzględniane na podstawie wartości historycznych dla porównywalnych klientów. To samo dotyczy zmian stawek VAT i stawek podatkowych zależnych od przychodów.
  4. Faktury i zaliczki są należne w terminie określonym przez PST, ale najwcześniej dwa tygodnie po wezwaniu do zapłaty. Zastrzeżenia do faktur i wyliczenia zaliczek uprawniają do odroczenia płatności lub do odmowy zapłaty wobec PST tylko wtedy, gdy okoliczności wskazują, że wystąpił oczywisty błąd.
  5. Ponaglenie do uregulowania należnych płatności będzie przez PST wysyłane na piśmie po upływie określonego terminu, po czym należność pobrać będzie mogła strona trzecia. W razie zwłoki w płatności klient za każde wymagane przypomnienie musi zwrócić PST 3,00 euro. Za każdy zwrot bankowy klientowi przekazane zostaną rozsądne i uzasadnione opłaty i wydatki stron trzecich. Klient ma prawo do wykazania niższych szkód.
  6. Jeśli zdolność kredytowa klienta znacznie się pogorszy lub klient nie będzie się wywiązywać ze swoich zobowiązań płatniczych, PST będzie mieć prawo zażądać zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości. Jeśli klient będzie zalegać z płatnościami i nie spełni swoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej umowy natychmiast po ponownym wezwaniu do zapłaty, wówczas PST będzie mogła skorzystać z zabezpieczenia. Na możliwość taką wskaże w wezwaniu do zapłaty. Zabezpieczenie należy bezzwłocznie uzupełnić lub wymienić na inne zabezpieczenie o odpowiedniej wartości, o ile i w zakresie, w jakim ustały podstawy do żądania dotychczasowego zabezpieczenia.
  7. Od roszczeń ze strony PST klient może dokonywać potrącenia bezspornych lub prawomocnych, wymagalnych roszczeń własnych.

B2. Warunki specjalne dostaw gazu

 1. Przedmiot umowy
  1. Przedmiotem umowy na dostawy gazu jest dostawa gazu ziemnego w sieci rurociągów niskociśnieniowych bez pomiaru wydajności do określonego w zamówieniu punktu odbioru w celu pokrycia zapotrzebowania własnego klienta. Klientowi wolno przesyłać energię elektryczną stronom trzecim wyłącznie za pisemną zgodą PST. Klient może wykorzystywać gaz ziemny wyłącznie do gotowania posiłków, przygotowywania ciepłej wody i do celów grzewczych. Zgodnie z § 107 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w sprawie podatku od energii ustala się, co następuje:

„Produkt energetyczny objęty zwolnieniem podatkowym! Nie może być wykorzystywany jako paliwo, chyba że takie wykorzystanie jest dozwolone w ustawie o podatku od energii lub rozporządzeniu wykonawczym w sprawie podatku od energii. Każde inne użycie jako paliwo będzie mieć konsekwencje podatkowe i karne! W razie wątpliwości prosimy o kontakt z odpowiedzialnym głównym urzędem celnym.”

 1. Ceny
  1. Oferta PST z reklam, formularzy, broszur itp. nie jest wiążąca. Zastosowanie mają ceny obowiązujące w momencie zawierania umowy. Na cenę składa się cena bazowa za punkt pomiarowy i zależne od zużycia koszty dostarczonej energii za kilowatogodzinę (kWh).
  2. Na cenę składają się:
   1. cena energii (opłaty za zakup energii, rozliczenie, obsługę klienta i sprzedaż),
   2. opłaty sieciowe,
   3. opłaty operatorów za pomiary i obsługę liczników (o ile faktury za te opłaty wystawiane są na PST),
   4. opłata koncesyjna na podstawie rozporządzenia w sprawie opłaty koncesyjnej,
   5. podatek od energii,
   6. podatek obrotowy
  3. Jeżeli na podstawie przepisów ustawy o obsłudze liczników klient obsługę liczników/usługi pomiarowe zleca osobie trzeciej, koszty takich usług w drodze odstępstwa od postanowień punktu 2.2.3 powyżej nie stanowią składnika ceny za dostawy gazu. Klient pokrywa odpowiednie koszty poza niniejszą umową.
  4. Uzgodniona gwarancja ceny energii obowiązuje od momentu rozpoczęcia dostaw gazu ziemnego do klienta ze strony PST w okresie gwarancyjnym ceny energii uzgodnionym przez umawiające się strony. Punkt 2.5 w okresie obowiązywania gwarancji ceny energii nie ma zastosowania do składnika ceny energii (punkt 2.2.1).
  5. Korekty ceny w przypadku zmian wysokości jej poszczególnych składników, określonych w pkt 2.2, należy wykonywać według zasad słuszności zgodnie z § 315 BGB i muszą być one odpowiednio dostosowane do kosztów mających decydujące znaczenie dla wyliczenia ceny. Taka podwyżka lub obniżka zachodzi zwłaszcza w sytuacji, gdy zmiany kosztów zaopatrzenia w energię lub wykorzystanie sieci dystrybucyjnej się różnią lub gdy do zmiany kosztów prowadzą inne zmiany w warunkach ramowych w branży energetycznej lub w przepisach prawnych. Przy podejmowaniu decyzji wedle własnego uznania PST jest zobowiązana dobierać odpowiednie czasy zmiany ceny w taki sposób, by obniżki kosztów nie uwzględniano według mniej korzystnych dla klienta norm niż wzrost kosztów, tj. by obniżka kosztów miała wpływ na cenę w co najmniej takim samym stopniu jak wzrost kosztów. Zgodnie z § 315 ust. 3 BGB klient ma prawo do kontroli sądowej decyzji podejmowanych wedle własnego uznania przez PST. Zmiany cen na podstawie tego punktu są możliwe tylko w pierwszym dniu miesiąca. Korekty cen wchodzą w życie, tylko jeśli PST powiadomi klienta na piśmie co najmniej sześć tygodni przed planowanym terminem wejścia zmian w życie. Jeżeli klient nie wyrazi zgody na zgłoszoną korektę ceny, będzie mieć prawo do rozwiązania umowy na piśmie bez zachowania okresu wypowiedzenia w momencie wejścia zmiany cen w życie. W tym zakresie klient otrzyma powiadomienie od PST osobno.
  6. PST musi określić zakres i czas zmiany ceny w taki sposób, aby obniżki kosztów uwzględniano według tych samych norm ekonomicznych co wzrost kosztów. W szczególności dostawca nie może przekazywać obniżek kosztów później niż wzrostów kosztów. Dostawca przeprowadza kontrolę zmian kosztów co najmniej raz na 12 miesięcy.
  7. Przyznana w umowie premia jest należna pod koniec pierwszego minimalnego okresu obowiązywania umowy. Prawo do premii nie przysługuje, jeśli przed upływem minimalnego okresu obowiązywania umowy klient nie jest już zaopatrywany przez PST, np. z powodu przeniesienia siedziby lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Pomiary
  1. Ilość dostarczonego gazu ziemnego jest ustalana przez urządzenia pomiarowe zgodnie z przepisami ustawy o obsłudze liczników. Do celów rozliczenia odczytów PST ma prawo korzystać z danych z odczytów otrzymanych od odpowiedniego operatora sieci, operatora liczników lub dostawcy usług pomiarowych.
  2. PST może samodzielnie dokonywać odczytu z urządzeń pomiarowych lub zażądać ich odczytu od klienta, jeśli odbywa się to (i) na potrzeby rozliczenia, (ii) przy okazji zmiany dostawcy lub (iii) w razie uzasadnionego interesu PST w sprawdzeniu odczytu licznika. Klient może w poszczególnych wypadkach nie wyrazić zgody na samodzielny odczyt licznika, jeśli odczyt taki nie będzie dla niego uzasadniony. W razie uzasadnionej odmowy dokonania samodzielnego odczytu zgodnie z drugim zdaniem PST nie może zażądać oddzielnej opłaty.
  3. Jeśli operator sieci, operator liczników/dostawca usług pomiarowych lub upoważniony przedstawiciel PST nie może do celów odczytu licznika wejść na teren i do siedziby klienta, PST może oszacować zużycie na podstawie ostatniego odczytu lub w przypadku nowego klienta na podstawie zużycia u porównywalnych klientów przy należytym uwzględnieniu rzeczywistych warunków. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie wyrazi zgody na samodzielny odczyt licznika lub dokona go za późno.
  4. Po uprzednim powiadomieniu klient musi zadbać o to, by sprzęt pomiarowy był dostępny. PST musi dokonać powiadomienia co najmniej na dwa tygodnie przed terminem wizyty i musi zaoferować przynajmniej jeden termin alternatywny.
  5. Na żądanie klienta PST jest każdorazowo zobowiązana zorganizować u operatora liczników kontrolę urządzeń pomiarowych przeprowadzaną przez urząd ds. kalibracji lub organ kontrolny zatwierdzony przez państwo, o którym mowa w § 40 ust. 3 ustawy o pomiarach i kalibracji. Jeśli klient nie prześle do PST wniosku, będzie musiał ją o niej powiadomić w momencie składania wniosku. Jeśli odchylenie przekroczy ustawowe limity błędów roboczych, koszty kontroli pokrywa PST, a w przeciwnym razie – klient.
 3. Rozliczenie/zaliczki/termin zapadalności/zwłoka/zabezpieczenie zapłaty/potrącanie
  1. Rozliczenia zwykle odbywają się raz w roku, chyba że klient zażyczy sobie rozliczenia miesięcznego, kwartalnego lub półrocznego. Klient może w ciągu roku zwrócić się do PST o sporządzenie rozliczenia okresowego. PST obciąża klienta kosztami takich rozliczeń okresowych w wysokości 20,00 euro. Rozliczenie odbywa się z uwzględnieniem zapłaconych zaliczek. Rozliczenie opiera się na zużytych kWh. Zużycie w kWh określa się następująco: Liczbę odczytanych na liczniku metrów sześciennych mnoży się przez wskazany ostatnio przez operatora współczynnik przeliczeniowy. Współczynnik przeliczeniowy składa się z wartości kalorycznej i średniej zmiennej stanu fizycznego i zmienia się w zależności od warunków lokalnych. Nadpłaty lub niedopłaty ze strony klienta podlegają zwrotowi lub są regulowane w późniejszym terminie.
  2. O ile nie uzgodniono rozliczenia miesięcznego, PST może wymagać płatności miesięcznych zaliczek za dostawy gazu ziemnego w równej wysokości. PST oblicza je przy uwzględnieniu przewidywanego zużycia, szacunkowych kosztów i rzeczywistych warunków. Pierwsza zaliczka jest płatna w połowie pierwszego miesiąca dostaw, natomiast następne pierwszego dnia roboczego danego miesiąca dostawy bez potrąceń.
  3. Jeżeli w okresie rozliczeniowym ceny zależne od zużycia ulegną zmianie, zużycie decydujące o nowych cenach oblicza się pro rata temporis. Sezonowe wahania zużycia są odpowiednio uwzględniane na podstawie wartości historycznych dla porównywalnych klientów. To samo dotyczy zmian stawek VAT i stawek podatkowych zależnych od przychodów.
  4. Faktury i zaliczki są należne w terminie określonym przez PST, ale najwcześniej dwa tygodnie po wezwaniu do zapłaty. Zastrzeżenia do faktur i wyliczenia zaliczek uprawniają wobec PST do odroczenia płatności lub do odmowy zapłaty tylko wtedy, gdy okoliczności wskazują, że wystąpił oczywisty błąd.
  5. Ponaglenie do uregulowania należnych płatności będzie przez PST wysyłane na piśmie po upływie określonego terminu, po czym należność pobrać będzie mogła strona trzecia. W razie zwłoki w płatności klient za każde wymagane przypomnienie musi PST zwrócić 3,00 euro. Za każdy zwrot bankowy klientowi przekazane zostaną rozsądne i uzasadnione opłaty stron trzecich. Klient zastrzega sobie prawo do wykazania niższych szkód.
  6. Jeśli zdolność kredytowa klienta znacznie się pogorszy lub klient nie będzie się wywiązywać ze swoich zobowiązań płatniczych, PST będzie mieć prawo zażądać zabezpieczenia w odpowiedniej wysokości. Jeśli klient będzie zalegać z płatnościami i nie spełni swoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej umowy natychmiast po ponownym wezwaniu do zapłaty, wówczas PST będzie mogła skorzystać z zabezpieczenia. Na możliwość taką wskaże w wezwaniu do zapłaty. Zabezpieczenie należy bezzwłocznie uzupełnić lub wymienić na inne zabezpieczenie o odpowiedniej wartości, o ile i w zakresie, w jakim ustały podstawy do żądania zabezpieczenia.
  7. Od roszczeń ze strony PST klient może dokonywać potrącenia bezspornych lub prawomocnych, wymagalnych roszczeń własnych.

 

 

 

Informacje o prawach odbiorców z gospodarstw domowych

 

 1. Odbiorcy z gospodarstw domowych w rozumieniu § 3 pkt nr 22 ustawy o gospodarce energetycznej mogą w związku z dostawą energii kierować do PST pytania i skargi: PST Europe Sales GmbH, Arnulfstr.19, 80335 München lub email: service@pst-energie.de.
 2. Serwis konsumencki Federalnej Agencji ds. Sieci Energii Elektrycznej i Gazu zapewnia użytkownikom energii szeroki zakres informacji. W szczególności otrzymają Państwo informacje o obowiązującym prawie, o swoich prawach jako odbiorcy z gospodarstw domowych oraz porady dotyczące postępowania pojednawczego. Z Federalną Agencją ds. Sieci Energii Elektrycznej i Gazu można się skontaktować pod następującym adresem: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn. Telefon: 030 22480-500; Telefax: 030 22480-323; email: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
 3. W celu rozstrzygania sporów dotyczących dostawy energii konsumenci mogą dzwonić do właściwego w tym zakresie organu „Schlichtungsstelle Energie e.V.”. Wniosek konsumenta o wszczęcie postępowania pojednawczego jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie rozwiązało reklamacji konsumenta w postępowaniu na podstawie § 111a ustawy o gospodarce energetycznej. Z organem zajmującym się postępowaniem pojednawczym można się skontaktować pod następującym adresem:

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin

Telefon: 030 2757 240-0, faks: 030 2757 240-69

Email: info@schlichtungsstelle-energie.de.

Strona internetowa: www.schlichtungsstelle-energie.de.